Faureagres arkiv

2021

Maj - Fibernet i Grf. Faureagre
Der er igen aftalt møde med Nordkysten A/S om manglende udbedringer efter vores opfølgningsmøde d.14/04-21, og som tidligere skrevet. 
Bestyrelsen vil sammen med Nordkysten A/S d. 5. maj gennemgå listen på mangler, som vi fællesskab d. 14/04 blev enige om skulle udbedres inden for 14 dage. 
Bestyrelsen har den opfattelse, at Nordkysten A/S ikke har fået alle punkterne med – endnu, men der er en god dialog. 
Det skal samtidig siges, at vejret har været gunstig med en del sol og kulde, lidt for dårligt for de græsfrø der er sået mange steder.
April
Bestyrelsen har d. 12/04-2021 gennemgået alle foreningens arealer sammen med repræsentanter fra Nordkysten A/S, Egedal Kommune og vores gartner ifm. overdragelse efter færdig melding af gravearbejdet. 
Ved gennemgangen fandt bestyrelsen en del fejl og mangler, og der arbejdes nu på, at Nordkysten A/S får rettet op på disse. Derfor vil der stadigvæk foregå arbejde for en reetablering af vores arealer i den kommende tid.
Bestyrelsen håber vi nu kommer i hus med de fejl og mangler der nu er påpeget. Som tidligere nævnt, er der 1-års gennemgang og sammenlagt 2-års garanti.
Bestyrelsen og dermed formanden er i tæt dialog med Nordkysten om arbejdet i området, og at der er gentagne tilsagn om, at selvfølgelig reetablerer de - de skader de har forvoldt.

 
Det er oplyst, at Nordkysten A/S er ca. 3 uger bagud efter planen, og vi forventer derfor at der ses igangsat reetablering allerede i de kommende uger, så vi kan få en fornuftig dialog ved en gennemgang af områderne ultimo marts 2021.
Omkring problemer med nedgravning af fibernet andre steder i kommunen, specifikt Stenlillevej i Stenløse, er vi rimelig billigt sluppet, og det skal vi være glade for, selv om fejl og mangler naturligvis skal udbedres.
Bestyrelsen bestræber sig på, nøje at følge de kommende ugers færdiggørelse til alle tilfredsstillelse.
Nordkysten A/S har nu meddelt, at de er færdige med gravearbejdet i vores område. De vil derfor gerne mødes med grf. Faureagres bestyrelse for en gennemgang af foreningens arealer, sammen med en repræsentant fra Egedal Kommune d. 12. april 2021.
Bestyrelsen har derfor aftalt at gennemgå foreningens arealer inden, for at komme med synspunkter.
Det skal lige præciseres, at det kun gælde grf. Faureagres arealer, og ikke grave arbejdet på egen parcel, som den enkelte grundejer selv må afklare med Nordkysten A/S.
Der ligger nu et større arbejde for bestyrelsen i den kommende tid, for at dokumentere vores synspunkter, og håber Egdal Kommune bakker os op.

2020:

Voldens beskaffenhed.
På generalforsamlingen marts 2019, lovede bestyrelsen, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle se på muligheden for nye måder at vedligeholde volden og dens beplantning.
Bestyrelsen besluttede derfor at udarbejde en invitation til grundejerne, der har nabo eller nær tilknytning til volden langs Ring Nord. Derfor er der nu uddelt en invitation til grundejere på vendepladserne (ulige nr.) Opalvej og Smaragdvej, som kunne tænke sig at deltage i denne arbejdsgruppe og dette stykke arbejde.
Bestyrelsen håber, at der vil være interesse for dette arbejde, og opfordre derfor deltagelse fra hver af de berørte venderpladser. Der vil blive indkaldt til et lille opstartsmøde, hvor et kommissorium vil blive forlagt.

OBS - OBS - OBS igen - ROTTER
Der ses stadigvæk rotter på volden og de omkringliggende huse ved volden.
Det opfodres igen på det kraftigste, at ikke have spiselige produkter i skure og lignende liggende. Rotter spiser alt (eksv. græsfrø, kastanjer, frugt og grønt, dyre- og fuglefoder osv. osv.)
De elsker også at putte sig i tøj og lignende - derfor - lig alle ting i bokse, så de ikke kan komme til i første omgang.
Hvis ikke man har fået rottesikret sit skur og lignende, så få det gjort. Kommunens mand (Jacob fra Rentokil) kan hjælpe.
Hvis rotterne ikke kan finde plads, så tjek dine hyndebokse, som måske også står uden for.
Egedal Kommune har udarbejdet Gode råd om dyre- og hønsehold, som kan læses her. Bestyrelsen opfordre igen til ikke at fodre fugle direkte på græs eller andre let tilgængelige fodderpladser.

Vendepladser Opalvej 2-12
Desværre ses det, at nogle grundejere benytter græsarealerne ved vendepladserne til parkering.
Bestyrelsen vil igen opfordre til ikke at benytte disse arealer til parkering, da jorden er meget fugtig og sætter dybe spor af hjul efter en parkering, og dermed øget udgifter til en reetablering evt. på grundejerens regning.

Generalforsamlingen 2020
Er nu afholdt, og et pænt lille fremøde på 17 grundejere var mødt op. 
Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret BoTrygt, som gav et indblik i, hvorledes vi alle kan sikre vores hjem bedst muligt. 

Referatet fra generalforsamlingen er nu klar til behagelig læsning.
Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at benytte hjemmesiden blandt naboer, da referatet ikke uddeles i papirform bl.a. grundet miljø.

Fibernet:
Vidste I, at TDC fibernet planlægger omfattende installering af fibernet i vores område?
TDC Net vil etablere fibernet i bl.a. Ølstykke, hvor man kan tilmelde sig gratis tilslutning til TDC NETs fiber og efterfølgende købe abonnement på fiberbredbånd fra en udbyder efter eget valg.
Interesserede kan læse mere på www.tdcnet.dk/fiber og www.egedalfibernet.dk/oelstykke

2019:

Hjertestarter - Tilmeldingen var desværre ikke så stor (8 pers.) som var på minimum 15 personer, og vi var heller ikke hældige ved en lands lodtrækning.

Forskøn din vej - var atter en succes og bestyrelsen takker mange gang for fin deltagelse på 26 personer - store som små.
Vejret holdt, og alle gik virkelig til den med kost og skovl, samt en masse affaldsposer, som blev kørt på storskrald.
Se billederne under bladet "Billeder"

Sæt indbrud på dagsordenen - Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Bo Trygt, som tilbyder en information om forebyggelse af indbrud. Desværre kom henvendelse efter vores generalforsamling, og vi havde derfor ikke mulighed for at sætte den på generalforsamlingens dagsorden.
Vi har tage henvendelse ad notam, og vil prøve at sætte den på næste års generalforsamling.

2018

Persondata
Grf. Faureagres bestyrelse har udarbejdet en Intern beskrivelse for behandling af personoplysninger, der sikrer, at alle persondata i vores systemer behandles i henhold til GDPR. Du kan se den Interne beskrivelse for behandling af personoplysninger her på vores hjemmeside under Retningslinjer - Procedure - osv.

P-pladser for Gæsteparkering
Det opfordres igen til at egen parkering foretages på egen parcel, og parkering af trailer ikke foretages på fælles gæsteparkeringer.
Nogle grundejere har også påtalt det over for bestyrelsen. Se endvidere referatet fra generalforsamlingen 2018.
Ligeledes henvises der til, at parkering på de asfalterede stikveje, ikke er tilladt.

Desværre ses der stadigvæk parkering på de små græsarealerne på vendepladserne flere steder. Hvis ikke det ophører straks, ser bestyrelsen sig nødsaget til at drage foranstaltninger, for at forhindre disse parkeringer, der går ud over vores grønne arealer.

Egedal Kommune
Egedal Kommune har renoveret broen på Ring Nord over viadukten på fællesstien.
Desværre er der en vandåre, der driller EK med en del vandsamling, til stor gene for de bløde trafikanter på dette stykke sti. Grf. har pointeret det over for EK, som vil finde alternativer for en udbedring.
I forbindelse med renoveringen har de efterladt en del hjulspor på vores arealer, som Grf. har bedt EK om at udbedre.
Dette vil blive udbedret i løbet af foråret, skriver Egedal Kommune.

Volden
Som tidligere nævnt, har vores gartner nu beskåret volden ud mod Ring Nord, og dermed er beskæringen for 2017/18 afsluttet for denne gang.

Grønne arealer
Der var en del træer på nedenstående vendepladser, som led af skævhed efter dårlig vækst.
Disse er nu skiftet til et samlet beløb på 17.500 kr. Værn om dem, så de kommer godt i opvækst.

Det drejer sig om vendepladserne:
Opalvej 2-12, Opalvej 14-24, Opalvej 15-27, Opalvej 41-53, Smaragdvej 1-7.

Nyhedsbrev september 2015 kan ses HER
Bestyrelsen udsender d. 19/09-15 Information omhandlende Generalforsamlingen 2016, Kørselshastighed på Opalvej, Parkering på vej, stikvej og vendepladser samt Byggeprocenten. 

Nabohjælp 2014
På generalforsamlingen var der en del snak ang. indbrud og hvordan man kan undgå det.
På en hjemmeside kan man tilslutte sig nabohjælp og indvitere sine naboer. Det hele kan man læse mere om på hjemmesiden www.nabohjælp.dk

 

Oprydningsdag 2013
Op mod 30 personer var mødt frem til vores oprydningsdag og der blev fejet veje og renset kanter til den store guldmedalje. Stor tak til alle der ville bruge et par timer en søndag formiddag til at gøre vores fællesområder lidt kønnere at se på.
Samtidig blev der også opsamlet hundeefterladenskaber på alle vores fællesområder (langs hovedstien, langs vejene og på arealerne mellem Opalvej og Smaragdvej) og dette i en mængde der var overvældende - ca. 20 kg.
Som et forsøg på at gøre vores områder fri for hundenes efterladenskaber, er der flere steder opsat skilte der skal få hundeejerne til at huske at fjerne efterladenskaberne.

Ekstraordinær generalforsamling 2013
Den ekstraordinære generalforsamling blev overstået med et godt fremmøde og der blev valgt nye personer til bestyrelsen. Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling kan ses under linket 'Referater' til venstre.
Der er allerede afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde og den nye sammensætning af bestyrelsen kan ses på startsiden.

Februar 2013
De fleste har nok opdaget, at kontingentet for 2013 er blevet kr. 300 større end det kontingent der blev besluttet på generalforsamlingen i 2012.
Efter nedfrysningen af Ædelstenen, skal vi overtage vedligeholdelsen af volden og til dette er der brug for penge i 2013 til en gartner. I henhold til vedtægternes §8.2, har vi derfor valgt at opkræve det ekstra beløb for 2013.
I forbindelse med den kommende generalforsamling og den tilhørende indkaldelse, bør man lige bemærke at regnskabet ikke er blevet underskrevet. Dette skyldes en beklagelig forsinkelse, men til generalforsamlingen vil regnskabet naturligvis være påført de relevante underskrifter.

Generalforsamling 2013
Der var 2 bestyrelsesmedlemmer der valgte af træde ud af bestyrelsen og der var ingen af de fremmødte der ønskede at stille op, hvorfor generalforsamlingen blev suspenderet. Dette betyder at der ikke kan træffes beslutninger eller sættes nye arbejder igang, før der er fundet nye bestyrelsesmedlemmer.
Skulle du derfor have lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt os så hurtigt som muligt.

Generalforsamlingen 2013 afholdes d. 12. marts 2013 kl. 19:00 i salen under Ølstykke bibliotek.
Indkaldelsen kommer ud i weekenden d. 23-24 februar, og bid mærke i, at der er vedtægtsændringer, pga. overtagelsen af volden langs Ring Nord.
HJÆLP; vi mangler 2 nye bestyrelsesmedlemmer, så bak op om bestyrelsen og lad dig opstille, vi mangler din hjælp her og nu.

Seneste nyt vedr. overdragelse af volden
Kommunen har godkendt ordlyden af ændringen af vedtægterne for fællesgrf. Ædelstenen, hvorfor vi har valgt at foreslå en tilsvarende ændring i vores vedtægter på den kommende generalforsamling.
Samtidig er aftalen med Kærgårdsparken 3 blevet underskrevet. Dette betyder dels at vi overtager vedligeholdelsen af vold langs Ring Nord, dels at vi skal have den andel som Kærgårdsparken 3 skulle have af overskuddet ved nedfrysningen af Fællesgrf. Ædelstenen.

Vi har indhentet et par tilbud på beskæring af beplantningen på volden, og inden længe forventes beskæringen at pågå. Desværre har vi ikke en kassebeholdning til at få beskåret hele volden i år, hvorved vi tager den ene halvdel i år og resten næste år.

Fællesgrf. Ædelstenen har afholdt ekstraordinær generalforsamling, og et flertal stemte for en nedfrysning af Fællesgrf. Ædelstenen. Det betyder nu, at der bliver ændret i vedtægterne og dermed skal Egedal Kommune godkende ændringerne. Samtidig er vi ved at indgå aftale med grf. Kærgårdsparken 3 om at overtage vedligeholdelsen af beplantningen på volden langs Ring Nord, som grf. Faureagre støder op til.

 

Oktober 2012 Egedal Kommune har atter renoveret bassinet på hjørnet af Kærgårdsvej/Opalvej. Det sker efter vi har påpeget, at nogle af stenene som ligger ved ind/udløbet, er lige små nok, og er dermed brugt som kasteskyts. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at være med til at vi får stoppet for denne adfærd. Også af sikkerhedsmæssige grunde, kan det være farligt at kravle rundt på stenene, hvor en fod hurtigt kan komme i klemme, eller glide på de evt. glatte sten. Vi kan ikke forvente, at kommunen bliver ved med at reetablere stensætningen ved ind/udløbet. Kommunen genplanter ligeledes udgået fyrtræer langs Ring Nord i efteråret.

April 2012 Så kom vi endelig i luften med en ny hjemmeside. Ønsket har stået højt på bestyrelsens ønskeliste, og derfor besluttede bestyrelsen, at få professionel hjælp, til at opbygge en hjemmeside, hvor vi kan informere alle grundejerne igennem. Er der forslag til indhold, hører vi gerne fra jer.

Generalforsamling torsdag d. 29. marts 2012 kl. 19:00 er blevet afholdt, og der var vanen tro, desværre kun få deltagere. Referatet er uddelt.
Der pågår i øjeblikket en livlig debat om nedlæggelse af Fælles grundejerforeningen "Ædelstenen", så vi undgår at være medlem af 2 foreninger. Læs mere i referatet fra generalforsamlingen 2012 eller mød op til Fælles grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling d. 19. juni, og bak op om nedlæggelsen, det vil gavne os i Faureagre.
Kontrakten med De Grønne Smølfer for 2012 er underskrevet, og de vil starte op når det er betids. Bestyrelsen vil selvfølgelig tjekke om der er nogle områder som skal have en kærlig hånd, efter vinterens luner. Vi ved, der er træer som trænger til at blive vedligeholdt eller udskiftet, men træerne ved de asfalterede veje, er Egedal Kommunes ansvar at vedligeholde. Bestyrelsen vil påtale dette over for kommunen.
Egedal Kommune ville i første omgang ændre bassinet ved Opalvej (igen) tilbage til det oprindelige, da de var trætte af at rydde op efter personer, som havde smidt rundt med de sten der ligger ved udløbet. Det fik bestyrelsen heldigvis talt dem fra, så vi håber nu, at alle vil være med til at sikre, at der ikke er personer der kaster rundt med stenene.

Vores STORE oprydningsdag på vores fællesarealer søndag d. 13. maj, blev atter en succes, hvor der mødte godt 45 friske grundejere frem store som små. Vejret var med os, og ikke mindst, blev der fjernet affald og fejet langs vores veje. Ukrudt så dagen for sidste gang, og traileren måtte flere gange på affaldspladsen.
Bestyrelsen takker alle, der tog sig tid til at møde op i de par timer der var afsat.
Vi prøver igen til næste år dog ca. 14 dage før, og måske også en efterårs oprydning vil komme på tale.

8. marst 2012 Vi udsender en infoskrivelse omkring Volden og vores nye hjemmeside.

2. marts 2009
Nyt link der beskriver de gældende regler for parkering i vores område.

7. maj 2006
Bestyrelsen har i dag uddelt en skrivelse til samtlige parceller vedrørende husorden og parkeringsforhold.

Bestyrelsen ser gerne de udsendte retningslinier overholdt, da vi derved kan undgå klager fra medlemmerne over parkerede trailer, både, bygge materialer og affald m.m. og undgå at områderne bliver ødelagt af dette. På den måde kan vi forhindre øgede udgifter til vedligehold.

6. december 2003

Hjemmesiden er blevet opdateret med bl.a. billeder fra indkørslerne til de 3 veje. Se billederne under Billeder.

18. november 2003

Vi har sat mærkningspæle op i f.m. snefejning, så vi ikke risikerer, at materiellet bliver ødelagt, når nu sneen daler i store mængder. Bestyrelsen opfordre alle grundejerne til at passe på disse pæle, som vil blive fjernet til foråret, da de gerne skulle bruges til næste vintersæson.

Info til grundejerne august 2003
Info til grundejerne december 2002
Info til grundejerne september 2001
Info til grundejerne juni 2001

Ja, så skete det grundejerforeningen Faureagre findes nu også på Internettet. Hensigten med denne hjemmeside er at informere vores medlemmer i foreningen om hvad der sker i vores område. Der vil ligeledes være div. referater samt andre spændende ting at finde. Hjemmesiden skulle gerne blive en hjemmeside der er under konstant udvikling.
Mvh. Bestyrelsen.